Skip to content Skip to footer

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Springbrouck. Zowel deze gemaakt via de website https://springbrouck.be/ alsook de op afstand gemaakte overeenkomsten tussen springbrouck en de klant.

Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder:
Springbrouck
Lijsterstraat 9
8450 Bredene
Ondernemingsnummer 0800.095.689

Klant: de partij die springkastelen huurt en/of koopt van de verhuurder.
Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder aan de klant een springkasteel verhuurt.
Koopovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder aan de klant een springkasteel verkoopt.
Springkasteel: een opblaasbare attractie die wordt gebruikt om op te springen en te spelen.

2.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder/koper met betrekking tot de huur en/of koop van de springkastelen.

3. Huur- en koopprijs

3.1 De huur- en koopprijs van het springkasteel wordt door de verhuurder vastgesteld en is te vinden op de website of in de offerte.
3.2 De huur- en koopprijs is inclusief BTW en eventuele transportkosten, tenzij anders aangegeven (verder dan x-aantal km rijden).
3.3 De klant dient de huur- of koopprijs vooraf te betalen, tenzij anders overeengekomen.
3.4 Leveringen binnen de straal van 5 km zijn gratis, daarbuiten rekenen wij een kilometervergoeding volgens het Belgisch Staatsblad.
(huidige tarief 2024 = €0,4269 per km) (Let op: 2x = afzetten en ophalen). 

4. Huurperiode

4.1 De huurperiode wordt in overleg met de klant vastgesteld en staat vermeld in de huurovereenkomst.
4.2 De klant dient het springkasteel op de afgesproken datum en tijd op te halen en terug te brengen op de afgesproken datum en tijd.
4.3 Indien de klant het springkasteel niet op de afgesproken datum en tijd terugbrengt, is de klant aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

5. Betaling

5.1 De klant dient de huurprijs of koopprijs vooraf te betalen, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Bij verhuur kan de verhuurder een borgsom verlangen.
5.3 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is de verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst of koopovereenkomst te ontbinden en het springkasteel terug te nemen.
5.4 Betaling kan altijd gebeuren op voorhand via bankoverschrijving, ter plaatse cash of via payconiq.

6. Annulering

6.1 Bij annulering van de koop- of huurovereenkomst door de klant is de verhuurder gerechtigd om annuleringskosten in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Annulering van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
6.3 Bij annulering binnen 21 dagen voor de huur- of leverdatum wordt 50% van de huur- of verkoopprijs in rekening gebracht.
6.4 Bij annulering binnen 7 dagen voor de huur- of leverdatum wordt de volledige huur- of verkoopprijs in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
6.5 Bij slecht en/of regenweer kan er een gratis annulering tot 48u voor de levering! Dit wordt bekeken via buienradar en is altijd in onderling overleg met goedkeuring van beide kanten.

7. Gebruik en veiligheid

7.1 De klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het springkasteel en dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.
7.2 De klant dient het springkasteel te gebruiken op een vlakke, schone en stabiele ondergrond en mag het springkasteel niet verplaatsen zonder toestemming van de verhuurder.
7.3 De klant dient het springkasteel schoon te houden en mag het niet repareren of veranderen zonder toestemming van de verhuurder.
7.4 De klant is aansprakelijk voor alle schade aan het springkasteel tijdens de huurperiode en zal de verhuurder volledig vrijwaren voor alle schadeclaims van derden die verband houden met het gebruik van het springkasteel.
7.5 De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van het springkasteel.
7.6 De blower mag nooit afgedekt worden, en dit is geen speelgoed! Elektrisch materiaal is en blijft gevaarlijk.
7.7 U heeft minstens een stopcontact van 220V 16A nodig om het te bedienen. Indien de afstand te lang is en de huurder geen geschikte verlangkabel heeft, kan deze ook worden gehuurd.
7.8 Er mag in geen geval met scherpe voorwerpen en/of glas op het springkasteel gespeeld worden. Schade is ten koste van de huurder.
7.9 Schoenen moeten ook af alvorens het springkasteel te betreden. Overtredingen kunnen leiden tot een extra kost! 
7.10 De valmoeten moeten ten alle tijde voor alle in- en uitgangen blijven liggen en zijn geen speelgoed. Dit voor de veiligheid van de kinderen.
7.11 Indien er iets mis is met het springkasteel, gelieve de verhuurder onmidelijk te contacteren voor hulp en/of informatie.

8. Overmacht

8.1 Indien de verhuurder door overmacht niet in staat is om het springkasteel te leveren of te verhuren, zal de verhuurder de klant zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte stellen.
8.2 In geval van overmacht is de verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant als gevolg daarvan lijdt.

9. Verzekering en aansprakelijkheid

9.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die door het gebruik van het springkasteel kan ontstaan.
9.2 De klant is aansprakelijk voor alle schade die door hem of zijn gasten wordt veroorzaakt tijdens het gebruik van het springkasteel.
9.3 De klant dient zelf een verzekerd te zijn voor het gebruik van het springkasteel en eventuele ongevallen.

10. Klachtenprocedure

10.1 De klant dient eventuele klachten over het geleverde springkasteel binnen 24 uur na ontvangst te melden aan de verhuurder.
10.2 De verhuurder zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur (tenzij in uitzonderlijke gevallen) na ontvangst van de klacht, reageren op de klacht.
10.3 Indien de klacht gegrond is, zal de verhuurder in overleg met de klant een passende oplossing zoeken.

11. Privacybeleid

11.1 De verhuurder zal de persoonlijke gegevens van de klant alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt en zal deze niet zonder toestemming van de klant aan derden verstrekken. De verhuurder zal alle persoonlijke gegevens van de klant verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

12. Slotbepalingen

12.1 Deze algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de verhuurder/verkoper en de klant en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen partijen.
12.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de verhuurder/verkoper en de klant.
12.3 Indien de klant deze algemene voorwaarden niet naleeft, is de verhuurder/verkoper gerechtigd om de huurovereenkomst of koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en het springkasteel terug te nemen.

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de verhuurder en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de verhuurder is gevestigd (Oostende-Brugge), tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

14. Wijziging en aanvulling van de algemene voorwaarden

14.1 De verhuurder behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2 Wijzigingen of aanvullingen van deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
14.3 De klant wordt geacht akkoord te gaan met de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden, tenzij hij binnen 14 dagen na kennisneming daarvan schriftelijk bezwaar maakt.

Go to Top